Director

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

รางวัลนักเรียน

  • ขอแสดงความยินดี การแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
  • ขอแสดงความยินดี ผลสอบโอเน็ต คะแนนเต็ม 100
  • การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ใจเกินร้อย

ผลงานนักเรียน
–  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในการแข่ง

ขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคปี2555 ณ จังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 25

รายการ  และได้รับรางวัลทั้งสิ้น 11 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

–  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในการ

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ณ จังหวัดเพชรบุรีปี2556 จำนวนทั้งสิ้น

27 รายการ  และได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน  4 เหรียญทองแดง

–  ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

–  ได้รับรางวัลเหริยญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ความเป็นเลิศทางสังคม”ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ความเป็นเลิศทางสังคม”ชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๓  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

–  ได้รับรางวัลเหริยญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ความเป็นเลิศทางสังคม”ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

–  ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

–  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน English Contest’2013 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง(ประเภททีม) การแข่งขัน English Contest’2013 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน English Contest’2013 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง(ประเภททีม) การแข่งขัน English Contest’2013 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความสะท้อนความคิดสู่การเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1 ในการคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความสะท้อนความคิดสู่การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนกันยายน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนกันยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนกันยายน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2

–  ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนกันยายน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2


ผลงานด้านกีฬา

–  ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech ระดับเขตพื้นทีและระดับภาค และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศทั้ง 3 ช่วงชั้น

–  รางวัลถ้วยพระราชทานกีฬาแห่งชาติ  ประเภทจักรยานเสือภูเขา

–  ได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ  รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี

–  ได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ  รุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี

และประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี

ในการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์

–  ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย  รุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี  และเป็นตัวแทนแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่1  ในการแข่งขันกอล์ฟ รุ่นพรีเมียร์ชิพ  คลาส เอ หญิง  รายการ “สิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2013”

–  รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  ในการแข่งขันกอล์ฟ TGA – Singha Junior Golf Ranking  ประจำปี 2555 – 2556

–  รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1  ในการแข่งขันกอล์ฟ Chang Thailand AM Tour  ประจำปี  2556

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

April 2021
M T W T F S S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 178
  • Today Visitor: 36
  • Yesterday Visit: 1,196
  • Total Visit: 4,714,350
  • Total Visitor: 246,996
  • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE