Director

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

ปี 2548

ผลงานปี พ.ศ.2548

introhand

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเปิดดิกชินนารี ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันเปิดดิกชินนารี ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขัน ความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน  ระดับประถมศึกษาโครงการสัปดาห์ห้องสมุด
รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (สะกดคำยาก) ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (สะกดคำยาก) ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (สะกดคำยาก) ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเกม ๒๔  ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทความแม่นยำ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย
ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงความ  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขั้นปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
รางวัลชนะเลศเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเกม ๒๔  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันมิติสัมพันธ์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเรียงความวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศ  อันดับ ๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ  อันดับ ๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศชนะเลิศเหรียญทอง การพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การเขียนเรียงความวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  การเขียนเรียงความวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเรียงความวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงความวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง  การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลเหรียญทอง การเขียนเรียงความวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลศเหรียญทอง การพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกม ๒๔  ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  เหรียญทอง การเขียนเรียงความวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รับรางวัลชนะเลศเหรียญเงิน การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทองแดง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัล เหรียญเงิน การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์  ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์   ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย  ระดับช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ เหรียญทองแดง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันเกม ๒๔  ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงความวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงความวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดภาพวาดการ์ตูนดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
ได้รับรางวัลระดับดี การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจฯ ช่วงชั้นที่ ๒
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์  ช่วงชั้นที่ ๒
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจฯ  ช่วงชั้นที่ ๒
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  ๒
รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจฯ  ช่วงชั้นที่  ๓
รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจฯ ช่วงชั้นที่ ๒
รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจ  ช่วงชั้นที่ ๒
รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจฯ  ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลระดับดี การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจฯ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลระดับดี การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจฯ ช่วงชั้นที่ ๓
รางวัลระดับดี การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจฯ ช่วงชั้นที่ ๓

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

March 2021
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 335
  • Today Visitor: 40
  • Yesterday Visit: 1,309
  • Total Visit: 4,473,106
  • Total Visitor: 232,873
  • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE