Director

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

ปี 2554

สรุปรวมผลงานปีพ.ศ. 2554

introhand

การแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์นานชาติ (เข้ารอบระดับประเทศ)

เหรียญทอง 1 รายการ
เหรียญเงิน 2 รายการ
เหรียญทองแดง 4 รายการ

การแข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์นานชาติ (เข้ารอบระดับประเทศ)

เหรียญทอง 1 รายการ
เหรียญเงิน 2 รายการ
เหรียญทองแดง 4 รายการ

การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รางวัลระดับจังหวัดจากการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) 3 รายการ พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

งานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ครั้งที่ 61 อิมแพคเมืองทองธานี

เหรียญทอง 1รายการ

งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 จังหวัดกาญจนบุรี

เหรียญทอง 8 รายการ
เหรียญเงิน 10 รายการ

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

เหรียญเงิน 4 รายการ
เหรียญทองแดง 8 รายการ

การแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

การแข่งขันเล่านิทาน รองชนะเลิศ 1 รายการ
การแข่งขันการประกวดออกแบบเว็บไซต์ “Lib sk Web Contest” รุ่นอายุ 15-25 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

งานศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

เหรียญทอง 38 รายการ
เหรียญเงิน 19 รายการ
เหรียญทองแดง 10 รายการ
รางวัลชนะเลิศ 8 รายการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 3 รายการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 3รายการ
รางวัลดีเด่น 4 รายการ
รางวัลชมเชย 3 รายการ
ระดับกลุ่มเทวาธิราช
เหรียญทอง 72 รายการ
เหรียญเงิน 7 รายการ
เหรียญทองแดง 4 รายการ

รางวัลด้านกีฬา

รางวัลชนะเลิศ 18 รายการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 8รายการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 7 รายการ
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 2 รายการ

ผลการประกวดคัดลายมือและเรียงความประจำเดือน โดย สพป.สระแก้ว เขต 2

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รายการ
รางวัลดีเด่น 22 รายการ
รางวัลชมเชย 5 รายการ

ระดับจังหวัด

 • รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทยุคประหยัด เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๔   โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๔   โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓)  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๔   โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว   เ
 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๒)  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๔   โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓)  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๔   โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๒)  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว               ปี ๒๕๕๔ โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ช่วงชั้นที่ ๒)  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๔  โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 • รางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ เรื่อง พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำเดือนมิถุนายน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ เรื่อง พระราชประวัติสมเด็จ-พระนเรศวรมหาราช”  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ เรื่อง พระราชประวัติสมเด็จ-พระนเรศวรมหาราช”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันเขียนเรียงความสะท้อนความคิดสู่การเขียนเกี่ยวกับโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลดีเด่น การประกวดคัดลายมือ ประจำเดือน มิถุนายน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลดีเด่น การประกวดคัดลายมือ ประจำเดือน มิถุนายน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชมเชย การประกวดคัดลายมือ ประจำเดือน มิถุนายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลดีเด่น การประกวดคัดลายมือ ประจำเดือน กรกฎาคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลดีเด่น การประกวดคัดลายมือ ประจำเดือน กรกฎาคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย (ด้านการอ่าน) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี ๒๕๕๔
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย (ด้านการอ่าน) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี ๒๕๕๔
 • รางวัลชนะเลิศ การท่องบทอาขยาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย  (ด้านการอ่าน) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี ๒๕๕๔
 • รางวัลชนะเลิศ เปิดพจนานุกรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย (ด้านการอ่าน) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี ๒๕๕๔
 • รางวัลชมเชย การอ่านออกเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย (ด้านการอ่าน) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี ๒๕๕๔
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันเขียนเรียงความ ประจำเดือนสิงหาคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การท่องบทอาขยาน ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ช่วงชั้นที่ ๑) โดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ช่วงชั้นที่ ๑) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ช่วงชั้นที่ ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านออกเสียง ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ (ช่วงชั้นที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดทักษะการเขียนเรียงความ ประจำเดือนกันยายน เรื่อง “ฉันภูมิใจในความเป็นไทย”  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ช่วงชั้นที่ ๒)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  การประกวดทักษะการเขียนเรียงความ ประจำเดือนกันยายน  เรื่อง “ฉันภูมิใจในความเป็นไทย”  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ช่วงชั้นที่ ๑) ระดับกลุ่ม
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกไทย รุ่น ๑๒ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว เกมส์ ๒๕๕๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกไทย รุ่น ๑๕ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว เกมส์ ๒๕๕๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  การแข่งขันหมากฮอส รุ่น ๑๒ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว เกมส์ ๒๕๕๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  การแข่งขันหมากฮอส รุ่น ๑๕ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว เกมส์ ๒๕๕๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล รุ่น ๑๒ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่น ๑๒ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันฟุตซอล รุ่น ๑๕ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันเปตอง รุ่น ๑๕ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเปตอง รุ่น ๑๕ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแชร์บอล รุ่น ๑๒ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแชร์บอล รุ่น ๑๕ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รุ่น ๑๕ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๘๐ เมตร รุ่น ๑๒ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๘๐ เมตร รุ่น ๑๒ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๘๐ เมตร รุ่น ๑๒ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่น ๑๒ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่น ๑๒ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่น ๑๒ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่น ๑๕ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่น ๑๕ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่น ๑๕ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่น ๑๕ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่น ๑๕ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๔  Í  ๑๐๐ เมตร รุ่น ๑๒ ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๔  Í  ๑๐๐ เมตร รุ่น ๑๕ ปี หญิง  ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง ๕  Í  ๘๐ เมตร รุ่น ๑๒ ปี ชาย  ในการแข่งขันกีฬา สพป.สระแก้ว  เกมส์ ๒๕๕๔  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ระดับอำเภอ

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดแข่งขันเล่านิทานระดับประถมศึกษา ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๗ โดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันการประกวดออกแบบเว็บไซต์ “Lib sk Web Contest” โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๗ โดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รุ่น ๑๒ ปี หญิง วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดย เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รุ่น ๑๔ ปี หญิง วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดย เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม “การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รุ่น ๑๒ ปี หญิง วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดย เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม “การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพติด วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปีที่ ๒๖) รุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง โดย สจ.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ และกลุ่มเพื่อนปราโมทย์
 • รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพติด วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปีที่ ๒๖) รุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง โดย สจ.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ และกลุ่มเพื่อนปราโมทย์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  “การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพติด วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปีที่ ๒๖) รุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง โดย สจ.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ และกลุ่มเพื่อนปราโมทย์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  “การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพติด วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปีที่ ๒๖) รุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง โดย สจ.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ และกลุ่มเพื่อนปราโมทย์

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

March 2021
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

 • User Online: 0
 • Today Visit: 343
 • Today Visitor: 42
 • Yesterday Visit: 1,309
 • Total Visit: 4,473,114
 • Total Visitor: 232,875
 • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE