Director

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

ปี 2555

introhand
แบบสรุปการสมัครแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับกลุ่มเทวาธิราช
โรงเรียนพวงคราม อ าเภอ อรัญประเทศจังหวัด สระแก้ว
14 – 15 กันยายน 2555
ชื่อกิจกรรม ประเภท รายชื่อนักเรียน ชั้น ครูผู้ฝึกสอน หมาย เหตุ
ชื่อกิจกรรม ประถม รายชื่อนักเรียน ชั้น ครูผู้ฝึกสอน หมาย เหตุ
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. การอ่าน เด็กหญิงปวรวรรณ เจริญสุข ป.3 นางนันทิกา ชาติวุฒนางสาวอ้อยใจ แซ่ตั้ง ที่ 1
3. เรียงความและคัดลายมือ เด็กหญิงณัชชา มะลิแย้ม ป.3 นางสาวอ้อยใจ แซ่ตั้งนางไพจิต เทียมสวรรค์ ที่ 1
4. เรียงความและคัดลายมือ ด.ญ.อิสริยา พื้นบาตร ป.6 นางวาสนา ประสงค์ผล ที่ 1
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เด็กหญิงวันไอยอาทิ์วรนาม ป.3 นางสาววิมล ชาวไร่นายวิชัย พุ่มมรินทร์ ที่ 1
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด.ช.ภูรินทร์ วิสุทธิรัตนะกุล ป.5 นายวิชัย พุ่มมรินทร์นางสาวอรพรรณ น้อม ที่ 1
4. คิดเลขเร็ว เด็กชายพัชรพล สถาว รัตนกุล ป.3 นางสาววิมล ชาวไร่นายวิชัย พุ่มมรินทร์ ที่ 1
5.คิดเลขเร็ว เด็กชายศุภวัฒน์ วงศ์โกเมศ ป.6 นายวิชัย พุ่มมรินทร์ ที่ 1
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ๑.เด็กหญิงณิชกมล แสงโชติ๒. เด็กหญิงนิชาภา มี ศรี๓. เด็กชายเนติพล พึ่ง เจริญ ป.6 นางสาววิไลรัตน์ เยือง ที่ 1
3.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ๑.เด็กหญิงวาสนา ช้างทอง๒.เด็กหญิงกัญญณัฐ นิ ตุธร๓.ณัชชา บัวผดุง ป.4-ป.6 นางสาวศิริวรรณ เวชไธสงนางสาวิไลรัตน์ เยือง ที่ 1
4. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยการ ติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ป.4-ป.6 นายนิกร ดาราศร ที่ 1
6. การแข่งขันกระดาษพับ ป.3 นายนิกร ดาราศร ที่ 1
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ๑.เด็กหญิงสุวิชญา สิงห์แก้ว ป.4 นางคุณากร รัตนะจีนะ ที่ 1
3. กิจกรรม (Spelling Bee) ๑.เด็กชายธีรภัทร์ ภู่เขียว ป.3 นางคุณากร รัตนะจีนะ ที่ 1
4. กิจกรรม (Spelling Bee) ๑.เด็กหญิงวิรมน กลิ่นทอง ป.5 นางคุณากร รัตนะจีนะ ที่ 1
5. การเล่านิทาน (StoryTelling) ๑.เด็กชายนรินทร์ บุญ เล็ก ป.6 นางคุณากร รัตนะจีนะ ที่ 1
ชื่อกิจกรรม ประเภท ประถม รายชื่อนักเรียน ชั้น ครูผู้ฝึกสอน หมาย เหตุ
6. การแข่งขันพูดภาษาจีน ด.ญ.สุจินดา บุญเกิด ป.5 นางสาวหนึ่งรัตน์ ใจประเสริฐ
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. เพลงคุณธรรม ป.3 นางลัดดา สะตะ ที่ 1
3. โครงงานคุณธรรม ป.3 นางสาวดาราแก้ววันนา นางสาวรุ่งรัตน์ คล่องแคล่ว ที่ 1
4. โครงงานคุณธรรม ป.6 นางปราณี พรมภักดีนางสาวมณีรัตน์ ส าราญสุข ที่ 1
5.เล่านิทานคุณธรรม ป.3 นางลัดดา สะตะ ที่ 1
6. เล่านิทานคุณธรรม ป.6 นางปราณี พรมภักดี ที่ 1
7.มารยาทไทย ป.3 นางสาวนุศรา แจ่มวงศ์นางสาวมณีรัตน์ ส าราญ สุข ที่ 1
8. มารยาทไทย ป.6 นางสาวนุศรา แจ่มวงศ์นางสาวมณีรัตน์ ส าราญ สุข ที่ 1
9. สวดมนต์ นักเรียน 10 คน ป.4-ป.6 นางปราณี พรมภักดีนายโกวิทย์ ปลั่งกลาง ที่ 1
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งานอาชีพ)
1. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ๑.เด็กหญิงเบญจวรรณคามนา๒. เด็กหญิงอธิชา อ่ าสุข๓.เด็กหญิงขวัญฤดี แม่นปืน ป.6 นางรัตนาวดี ยิ่งไพเราะนางพุทธชาด วรวัฒน์ ที่ 1
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
1. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ๑.เด็กหญิงช่อแก้ว รัตนชัยยานนท์๒. เด็กหญิงณัฐชยา ใจอาษา ป.6 นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งนายศุภนัฐ ชูเกาะ ที่ 1
2.ประกวดและแข่งขันกิจกรรมPresentation ๑.เด็กหญิงฐาปนีย์ นันตรี๒. เด็กหญิงสุวภักดิ์ แสนโคตร ป.6 นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งนายศุภนัฐ ชูเกาะ ที่ 1
3.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ๑.เด็กชายอิงครัต ประเสริฐ์สรรค์๒.เด็หญิงอัญญาณุชน์ เกิดในหล้า ป.4-ป.6 นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งนายศุภนัฐ ชูเกาะ ที่ 1
4. การสร้าง Webpage ประเภทWeb editer ๑.เด็กหญิงสุธาสินี แสงอรุณ๒.เด็กหญิงธันวพร ธรรมเจริญพงศ์ ป.6 นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งนายศุภนัฐ ชูเกาะ ที่ 1
6.แกะสลัก ๑.เด็กหญิงพิมวิมล ตรีพยัคฆา๒. เด็กหญิงพรชนก กอกิมพงษ์๓.เด็กหญิงพรนภัท กันอบ ป.6 นายกรยศ โสดแนวนางกานต์ชนก ศรีสุข ที่ 1
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย
1.แอโรบิก 15 คน ป.4-ป.6 นายกรยศ โสดแนวนางกานต์ชนก ศรีสุข ที่ 1
2. ตอบปัญหาด้านสุขศึกษา และพลศึกษา ป.4-ป.6 นายกรยศ โสดแนว นายเสกสันต์ เทศธรรมา ที่ 1
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระทัศนศิลป์
1.การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ป.4-ป.6 นายกรยศ โสดแนว ที่ 1
2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ๑.เด็กหญิงสุธีกานต์ ศรีใหญ่ ป.4-ป.6 นายกรยศ โสดแนว ที่ 1
3.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ๑.เด็กหญิงมาตาวีดิษแพ๒. เด็กหญิงจิรวรรณ พันโบ ป.4-ป.6 นายกรยศ โสดแนว ที่ 1
4. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ป.4-ป.6 นายกรยศ โสดแนว ที่ 1
5.การแข่งขันประติมากรรม ลอยตัว ป.4-ป.6 นายกรยศ โสดแนว ที่ 1
ดนตรี
1 .เพลงไทยลูกท่ง หญิง ป.4-ป.6 นายสุวิทย์ มุ่งดี ที่ 1
2. เพลงสากล ป.4-ป.6 นายสุวิทย์ มุ่งดี ที่ 1
3. เพลงไทยสากล หญิง ป.4-ป.6 นายสุวิทย์ มุ่งดี ที่ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ๑.เด็กชายเกริกเกียรติ อยู่ภู่๒.เด็กชายภานุวัฒน์ สังคะ๓.เด็กหญิงสินีนุช พัฒใส ป.4-ป.6 นางกัลยา โพธิ์งามนางพุทธชาด วรวัฒน์นางรัตนาวดี ยิ่งไพเราะ ที่ 1
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
1. Cross word ๑.เด็กชายอภิสิทธิ์ โรจนพร๒.เด็กชายกฤต ลีชนานันท์ ป.4-ป.6 นายวุฒินัย ตันทะสิน ที่ 1
2. A math ๑.เด็กชายนาวิน ขันขึง๒.เด็กชายกรกฎ ใจประเสริฐ ป.4-ป.6 นายวุฒินัย ตันทะสิน ที่ 1
3. ค าคม ๑.เด็กหญิงสุประภาดา ทรงสุข๒. เด็กหญิงฐิตารีย์ สุระกาพลธร ป.4-ป.6 นางพุทธชาด วรวัฒน์นายโกวิทย์ ปลั่งกลาง ที่ 1
4. ซูโดกุ ๑.เด็กชายศุภลักษณ์ รัตนธรรม๒.เด็กหญิงกัญญา ยา ชัยยะ ป.4-ป.6 นายวุฒินัย ตันทะสิน ที่ 1
รวม 57
แบบสรุปการสมัครแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับกลุ่มเครือข่าย สพท. สระแก้ว 2 โรงเรียนอรัญประเทศ
วันที่ 30 กันยายน, 1, 2 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนอรัญประเทศ โรงเรียนพวงคราม อ าเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว
โรงเรียนพวงคราม
ชื่อกิจกรรม ประเภท รายชื่อนักเรียน ชั้น ครูผู้ฝึกสอน หมาย เหตุ
ชื่อกิจกรรม ม.ต้น รายชื่อนักเรียน ชั้น ครูผู้ฝึกสอน หมาย เหตุ
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. การอ่าน 1. ด.ญ. ฐิตาพร ยากองโต ม.1-ม.3 นางสาวสกุณา อ่อนยิ้ม ที่ 3
2. เรียงความและคัดลายมือ 1.ด.ญ.จิณห์สุภางค์ ราชบัวขาว ม.1-ม.3 นางสาวสกุณา อ่อนยิ้ม ที่ 3
3. ท่องอาขยานท านองเสนาะ 1. ด.ญ.ศลิษา ภาโนชิต ม.1-ม.3 นางสาวสกุณา อ่อนยิ้ม ที่ 4
4. สุนทรพจน์ 1.ด.ญ. วิมลสิริ หันทยุง ม.1-ม.3 นางสาวสกุณา อ่อนยิ้ม ที่ 2
5. แต่งบทร้อยกรอง
กาพย์ยานี 11 1.ด.ญ.วริศรา แก้วประทีป2.ด.ญ.ฐิติพร พงษ์ประเสริฐ์ ม.1-ม.3 นางสกุณา อ่อนยิ้มนางพุทธชาด วรวัฒน์ ที่ 3
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด.ช.จิรเวช มะลิ ม.1-ม.3 นางสุนีพร ชื่นเย็นนายอภิชาติ เลผาย ที่ 2
ชื่อกิจกรรม ประเภท ม.ต้น รายชื่อนักเรียน ชั้น ครูผู้ฝึกสอน หมาย เหตุ
4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ด.ช.ธเนศ บัวรังสีด.ช. มณเฑียร เผ่าเมืองด.ช.อิสรา ละมาต ม.1-ม.3 นายอภิชาติ เลผาย ที่ 4
3.คิดเลขเร็ว ด.ญ. จรรย์พร ขันจ านงค์ ม.1-ม.3 นางสุนีพร ชื่นเย็น ที่ 2
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ด.ญ.มัณฑนา ลีสีสุขด.ญ.ช่อนภา สร้อยทองด.ญ.ธรรมารักษ์ เชือนไธสง ม.1-ม.3 นางสาวพิชานันท์ พันธุโกวิทนางสาววิไลรัตน์ เยือง ที่ 3
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ด.ญ.บุญสิตา บุญเกื้อด.ญ.ณัฐชา เครืออนันต์ด.ญ.เพ็ญผกา แผงตัน ม.1-ม.3 นายอภิชาติ เลผายนางสาวีรภัทรา เกษมวงค์ ที่ 1
5. การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ด.ช.เกียรติยศ อยู่ภู่ด.ญ.เพ็ญสิริ สุวิทยพันธ์ด.ช.พัชรพง รักมิตร ม.1-ม.3 นายอภิชาติ เลผาย นางสาวศิริวรรณ เวชไธสง ที่ 3
4.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ด.ญ.กัญญาพัชร กระพันเขียวด.ญงรินรดา อินทยศด.ช.พงศธร ไวนุสิทธิ์ ม.1-ม.3 นางสาวีรภัทรา เกษมวงค์ ที่ 4
5. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติด ล้อบินขึ้นจากพื้น) ด.ช.ธนกฤต สามัคคีนิชย์ด.ช.กิจรุ่งเรือง พลอยย้อย ม.1-ม.3 นายนิกร ดาราศร ที่ 1
6. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อย ด้วยมือ) ด.ช.ศรัณยู เข็มทองด.ช.ศศิศ จักรสิงโต ม.1-ม.3 นายนิกร ดาราศร ที่ 2
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ด.ญ.พิชชานันท์ เจริญศรี ม.1-ม.3 นางยศศิรพัฒน์ โสดแนว ที่ 2
2. กิจกรรม (Spelling Bee) ด.ญ.นัฐธิยา กิจสวัสดิ์โอสถ ม.1-ม.3 นางยศศิรพัฒน์ โสดแนว ที่ 3
6. การเล่านิทาน (StoryTelling) ด.ญ.อารียา ช้างทอง ม.1-ม.3 นางยศศิรพัฒน์ โสดแนว ที่ 2
4. การแข่งขัน(Multi Skills Competition) ด.ญ.จิดาภา เอมมี่ วอลเลช ม.1-ม.3 นางยศศิรพัฒน์ โสดแนว ที่ 2
5. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ด.ช. กรวิชญ์ ลิมป์รุ่งโรจน์ด.ช.ธีภัทร ค าไกรด.ญ วรรณนิศา ถาวรชนด.ญ.กิติมาภรณ์ แสวงจิตต์

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ รัตนดิษฐ์

ม.1-ม.3 นางยศศิรพัฒน์ โสดแนว ที่ 2
6. การแข่งขันพูดภาษาจีน ด.ญ.สมหญิง เชวงเผ่าพันธ์ ม.1-ม.3 นางสาวหนึ่งรัตน์ บุญ ประเสริฐ ที่ 2
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. เพลงคุณธรรม ด.ญ.พนิดา ปฐพีด.ญ.พรนภา คันธีด.ญ.นุตประวีณ์ เวชกามาด.ญ.วรรณรักษ์ ประดับวงศ์

ด.ญ.ชยานันท์ งามวงษ์

ม.1-ม.3 นางสาววีรภัทรา เกษมวงศ์นางสาวนุศรา แจ่มวงศ์ ที่ 3
2. โครงงานคุณธรรม ด.ญ.ธัญญารัตน์ กราทซ์ด.ญ.สายธาร ประสงค์สอนด.ญ.รุจน์รชา อนุตตรียพงศ์ด.ญ.ดวงพร สมบูรณ์พงศ์

ด.ญ.ณัฎฐา เหลือนับ

ม.1-ม.3 นางปราณี พรมภักดีนางสาวมณีรัตน์ สำราญสุข ที่ 1
ชื่อกิจกรรม ประเภท รายชื่อนักเรียน ชั้น ครูผู้ฝึกสอน หมาย เหตุ
3. เล่านิทานคุณธรรม ด.ญ.สุภาวดี พรมใจ ม.1-ม.3 นางปราณี พรมภักดี ที่ 1
4. มารยาทไทย ด.ญ.ภารดี มะกรครรภ์ด.ช.อโนมา โกฎเพชร ม.1-ม.3 นางสาวนุศรา แจ่มวงศ์นางสาววีรภัทรา เกษม วงศ์ ที่ 3
5. สวดมนต์ √(รวมม.ต้น-ม. ปลาย) ด.ญ.ปรางค์สุภัค ท าสุขด.ญ.ญานิศา บุญมาพึ่งด.ญ.วรวรรณ จันทร์สว่างด.ญ.ธนาภรณ์ โสดายิ่ง

ด.ญ.ฟ้าใส ตรีกุล

ด.ญ.ภีรดา รัตนาภิรมย์

ด.ญ.ลลิตภัทร อุปลัด

ด.ญ.พรนภา มานะกิจ

 

ม.1-ม.3 นางปราณี พรมภักดีนายโกวิทย์ ปลั่งกลาง ที่ 2
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งานอาชีพ)
1. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ด.ญ กัญญาภัค สุริโยด.ญ.รัตนาวดี ใจชื่นด.ช.จารุกิตติ์ สุดเคราะห์ ม.1-ม.3 นางกานต์ชนก ศรีสุข ที่ 1
2. แกะสลัก ด.ญ.ปนัดดาร บัวศรีด.ญ.ภิญญาภัทร เพชรชื่นด.ญ.อรวรรณ พรมสุวรรณ ม.1-ม.3 นายกรยศ โสดแนว ที่ 1
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
1. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ด.ญ.ชนากาญ ภู่เขียวด.ญ.พรรณพิกุล ถายะเดช ม.1-ม.3 นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งนายศุภนัฐ ชูเกาะ ที่ 1
2.การสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์(E-book) ด.ช.ยิ่งยศ นับเจริญด.ญ.เปรมกมล คูณสวัสดิ์ ธงชัย ม.1-ม.3 นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่ง นายศุภนัฐ ชูเกาะ ที่ 1
3. การสร้าง Webpage ประเภทCMS ด.ญ.ชนัญญา คงเมืองด.ช.ศิริพงษ์ เจริญธรรมดี ม.1-ม.3 นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งนายศุภนัฐ ชูเกาะ ที่ 1
4. การสร้าง Webpage ประเภทWeb editer ด.ช.อภิชิต กลั่นอ่ าด.ช.ณัฐพล สมเสข ม.1-ม.3 นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งนายศุภนัฐ ชูเกาะ ที่ 2
5. การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ด.ช.ภูมิรพี วรนามด.ช.เทพทัต วงศ์พนม ม.1-ม.3 นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งนายศุภนัฐ ชูเกาะ ที่ 1
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย
1. โครงงานสุขพลศึกษาและพล ศึกษา ด.ญ.ธีญญารัตน์ ฉันทปราโมทย์ ด.ญ.ธัญญารัตน์ บรรณากลางด.ญ.ธิติสุดา เคนสัง ม.1-ม.3 นายกรยศ โสดแนวนางกานต์ชนก ศรีสุข ที่ 1
2. ตอบปัญหาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ด.ญ.แพรววนิต อุบลศักดิ์ด.ญ.เบญจกัญญา ปานงาม ม.1-ม.3 นายกรยศ โสดแนวนายเสกสันต์ เทศธรรมา ที่ 2
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระทัศนศิลป์
1.การแข่งขันรวม “ศิลป์ สร้างสรรค์” ด.ญ.พอพรรณ แผ่วตะคุด.ช.ธนดล บัวบุญด.ญ.ประภาพรรณ จันทโชติ ม.1-ม.3 นายกรยศ โสดแนว ที่ 2
2.การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ด.ช.ปราชญา ประกอบธรรม ม.1-ม.3 นายกรยศ โสดแนว ที่ 3
3. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ด.ช.ธีวิท ภูผา ม.1-ม.3 นายกรยศ โสดแนว ที่ 2
ดนตรี
4 .เพลงไทยลูกท่ง หญิง ด.ญ.นุชนาฏ ไวศยกุล ม.1-ม.3 นายสุวิทย์ มุ่งดี ที่ 3
5. เพลงไทยสากล หญิง ด.ญ.ภัควิภา โคตรค า ม.1-ม.3 นายสุวิทย์ มุ่งดี ที่ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ด.ช.ศุภวิทย์ กนกประเสริฐด.ญ.ณุฐานันท์ เพชรปลั่งด.ญ. ชิตาภรณ์ บุญเกื้อ ม.1-ม.3 นางสาวสกุณา อ่อนยิ้มนางพุทธชาด วรวัฒน์ ที่ 2
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
1. Cross word ด.ญ.สุรีมาศ วงศ์วาลย์ด.ช.เกยรติภูมิ พึ่งพันธ์ ม.1-ม.3 นายวุฒินัย ตันทะสิน ที่ 1
2. A math ด.ช.ธรพล วัฒนากลางด.ญ.บุษกร เกิดโสภา ม.1-ม.3 นายวุฒินัย ตันทะสิน ที่ 3
3. ค าคม ด.ญ.ลลิตวดี หันทยุงด.ญ.ชมพูนุช กันหอม ม.1-ม.3 นางสาวสกุณา อ่อนยิ้มนางพุทธชาด วรวัฒน์ ที่ 1
4. ซูโดกุ ด.ญ.มาริญวิษา ทองโสภา ม.1-ม.3 นายวุฒินัย ตันทะสิน ที่ 1
รวม 44รายการ 98 คน

รางวัลโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ดร.โสภิณ ม่วงทองได้รับโล่จากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนในโอกาศที่โรงเรียนพวงคราม เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีมาก ระหว่าง ปีงบประมาณ 2555 – 2557 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นี้ จะได้รับโล่ห์อีกครั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในโอกาศที่โรงเรียนพวงคราม เป็นโรงเรียนที่มีผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3 สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รางวัลนักเรยน

ผลการทดสอบคณิตศาสตร์ สสวท. TME ร่วมกับธนาคารออมสิน ระดับจังหวัดสระแก้ว

มีนักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 1 ระดับจังหวัด- ชมเชยระดับประเทศ จ านวน 5 คน ดังนี้

1. เด็กหญิงลิลลดา เกียรติด ารงวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. เด็กหญิงสุวิชญา สิงห์แก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เด็กหญิงจรรยพร ขันธ์จ านง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. เด็กชายภูรินทร์ วิสุทธิรัตนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5. เด็กหญิงช่อนภา สร้อยทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการแข่งขันบรรยายธรรม ชนะเลิศ ระดับจังหวัด

6. เด็กหญิงปวรวรรณ เจริญสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
7. เด็กหญิงชัญญานุช อาศัยกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

จากที่นักเรียนของโรงเรียนได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 และ สปม. 7 เพื่อเป็นตัวแทนไป แข่งขันระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 62 /2555 ณ จังหวัดระยอง ซึ่ง ปรากฎผลดังนี้

กิจกรรม รางวัล
1. ซูโดกุระดับชั้น ม.3 ระดับเหรียญทองอันดับ 2เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ
2. เกมสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.3 ระดับเหรียญทอง
3. โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.3 ระดับเหรียญทอง
4. แกะสลัก ระดับชั้น ม.3 ระดับเหรียญทอง
5. สวดมนต์ ระดับชั้น ป.6 ระดับเหรียญทอง
6. Web editer ระดับชั้น ป.6 ระดับเหรียญทอง
7. อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ม.3 ระดับเหรียญทอง
8. โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.3 ระดับเหรียญทอง
9. ภาพ ปะ ติด ระดับปฐมวัย ระดับเหรียญทอง
10. CMS ระดับชั้น ม.3 ระดับเหรียญทอง
11. นิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.3 ระดับเหรียญทอง
12. Multi skill ระดับชั้น ป.6 ระดับเหรียญเงิน
13. Spelling Bee ระดับชั้น ป.6 ระดับเหรียญเงิน
14. เกมสร้างสรรค์ระดับชั้น ป.6 ระดับเหรียญเงิน
15. ตอบปัญหาสุขภาพระดับชั้นป.6 ระดับเหรียญเงิน
16. Power point ระดับชั้น ป.6 ระดับเหรียญเงิน
17. โครงงานสุขศึกษาระดับชั้น ม.3 ระดับเหรียญเงิน
18. A-math ระดับชั้น ป.6 ระดับเหรียญเงิน
19. ค าคม ระดับชั้น ป.6 ระดับเหรียญทองแดง
20. โครงงานวิทย์ระดับชั้น ม.3 ประเภททดลอง ระดับเหรียญทองแดง
21. ร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเหรียญทองแดง
22. Cross wordระดับชั้น ม.3 ระดับเหรียญทองแดง

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษาที่ 3 และ 9 (จังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด และ จังหวัดสมุทรปราการ) ณ โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2556

ประเภท ล าดับที่ได้ จ านวนโรงเรียน ทั้งหมด

กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (ImpromptuSpeech) ม.1-3 4 26
กิจกรรม Spelling Bee ป.1-3 4 37
กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 1 42
กิจกรรมเล่านิทาน(Story Telling) ป.4-6 2 34
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-3 6 34
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-6 3 43
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-3 4 21
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 2 33
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 2 42
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 4 23
กิจกรรมเพลงคุณธรรม ป.1-3 4 10
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป.4-6 1 10
เรียงความ ป.4-6 6 42
คัดลายมือ ป.1-3 5 37
คัดลายมือ ป.4-6 20 44
กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-6 9 18
กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 4 22

ผลการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดกาญจนบุรี

– รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ า รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร

– รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ า รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีหญิงประเภทกรรเชียง50 เมตร

– รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ า รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชายประเภทฟรีสไตล์100 เมตร

– รางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงินการแข่งขันว่ายน้ า รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชายประเภทฟรีสไตล์ 200 เมตร

– รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ า รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ประเภทฟรีสไตล์ 100 เมตร

– รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ า รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ประเภทฟรีสไตล์ 200 เมตร

รางวัลอื่นๆ

– รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

– ระดับกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา โดย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

– รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี ๒๕๕๕ ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ระดับภาค คณะสงฆ์ที่ ๑๒)

– รางวัลชนะเลิศการแข่งขันยุวทูตทันตสุขภาพ ระดับปฐมวัย เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค

ผลการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจ าปี 2555

ผ่านรอบแรก ระดับจังหวัด คณิตศาสตร์ หนึ่งเดียวในจังหวัดสระแก้ว คือ เด็กชายภูรินทร์วิสุทธิรัตนกุลชั้น ป. 5

ผลการแข่งขันการสร้างเว็ปไซต์ด้วยซอฟแวร์ส าเร็จรูป

ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

ระดับโดย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

– รางวัล เหรียญทอง จ านวน 1 เหรียญ

– รางวัล เหรียญเงิน จ านวน 1 รายการ

– รางวัล เหรียญทองแดง จ านวน 1 รายการ

ผลการแข่งขันเรียงความโดย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

– รางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 1 ”จ านวน 3 รายการ
– รางวัล “ยอดเยี่ยม”จ านวน 3 รายการ
– รางวัล “ดีเด่น”จ านวน 3 รายการ

ผลการประกวดคัดลายมือ ประจ าเดือนธันวาคม

รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงจิดาภา บรรณสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงยุพเรศ เพ็งรอด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รางวัลดีเด่น เด็กหญิงลลิตวดี กรดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงศุภิสรา ธรรมะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เด็กหญิงมัณฑนา ลีสีสุข ระดับชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1-3

ผลการประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนมกราคม

รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงสินีนุช พัฒใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลดีเด่น เด็กหญิงนภัสวรรณ เจตนะวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงสุพรรษา ชาลีศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงช่อนภา สร้อยทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
– รางวัล ชนะเลิศ การประกวดกิจกรรม SK2 Got Talent ๒๐๑๒ ระดับประถมศึกษา ในการจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลเยาวชนวัยใสป้องกันยาเสพติด”

– รางวัล รองชนะเลิศ การประกวดกิจกรรม SK2 Got Talent ๒๐๑๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการจัด

กิจกรรม “มหกรรมรวมพลเยาวชนวัยใสป้องกันยาเสพติด”

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีรอบแรก

1. เด็กหญิงช่อนภา สร้อยทอง
2. เด็กหญิงเบญจกัญญา ปานงาม
3. นางสาวแพรวนิต อุบลศักดิ์
4. เด็กหญิงมัณฑนา ลีสีสุข

ผลการคัดเลือกโควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทประจ าปีการศึกษา 2555 ซึ่งแข่งขันกับโรงเรียนในเขต สปม.7

1. เด็กหญิงมัณฑนา ลีสีสุข สายวิทย์-คณิต

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

March 2021
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

  • User Online: 1
  • Today Visit: 335
  • Today Visitor: 40
  • Yesterday Visit: 1,309
  • Total Visit: 4,473,106
  • Total Visitor: 232,873
  • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE