Director

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

ปี 2556

introhand

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดนนทบุรี

สรุปเหรียญรางวัล  ๒ เหรียญเงิน 

รางวัล ระดับเหรียญเงินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน

1.เด็กหญิงวริสรา  ท่อนจันทร์ 2.เด็กหญิงวรินรำไพ  ประดุจพรม 3.เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน

รางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6

1.เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี 2.เด็กหญิงวันไอยอาทิ์ วรนาม 3.เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข

รางวัล ชมเชย กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN QUIZ) ป.4-6

1.เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยภาษี 2.เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 จังหวัดนนทบุรี

สรุปเหรียญรางวัลระดับภาค

–  เหรียญทอง                       จำนวน                     11                รายการ

–  เหรียญเงิน                        จำนวน                     9                  รายการ

–  เหรียญทองแดง                   จำนวน                     5                  รายการ

และได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ จำนวน 3 รายการ

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมันระดับเหรียญทอง  

1.เด็กหญิงวริสรา  ท่อนจันทร์ 2.เด็กหญิงวรินรำไพ  ประดุจพรม 3.เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน

การแข่งขันการเล่านิทาน ระดับเหรียญทอง

1.เด็กหญิงพัชรพร เย็นหา

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับเหรียญทอง

1.เด็กหญิงนรีกานต์  นพเคราะห์ 2.เด็กหญิงวรันธร  คำดวง 3.เด็กชายยศภัทร  สายทอง

การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนระดับเหรียญทอง

1.เด็กหญิงไอลี  เม่ง

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN QUIZ) ป.4-6ระดับเหรียญทอง

1.เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยภาษี 2.เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 ระดับเหรียญทอง

1.เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี 2.เด็กหญิงวันไอยอาทิ์ วรนาม 3.เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speed) ป.1-3 ระดับเหรียญทอง

1.เด็กชายปภังกร  ว่องไว

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 ระดับเหรียญทอง

1.เด็กหญิงอคิราภรณ์  หอมทวน 2.เด็กหญิงชวิศา  คงเมือง 3.เด็กหญิงจิษฎาภรณ์ พระมาลัย

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง)ป.1-6 ระดับเหรียญทอง

1.เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง)ม.1-3 ระดับเหรียญทอง

1.เด็กหญิงณัฐชยา  ชาวน้ำอ้อม

การสวดมนต์แปล ม.1-6 ระดับเหรียญทอง

1.เด็กหญิงจุฑามาศ  อันสมสี                          6.เด็กหญิงปรางค์สุภัค  ทำสุข

2.เด็กหญิงปัทมา  เกสร                                7.เด็กหญิงฟ้าใส  ตรีกูล

3.เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์สว่าง                       8.เด็กชายนครินทร์  จวงสาคร

4.เด็กชายศุภกิตติ์  เที่ยงธรรม                         9.เด็กชายสหัสวรรษ  ผลจันทร์

5.เด็กชายอัมรินทร์  พุ่มเกตุ                            10.เด็กชายอินทรายุธ  กรดี

การประกวดโครงงานคุณธรรมป.1-3 ระดับเหรียญเงิน

1.เด็กหญิงเพลินจันทร์  เสาวคนธ์            4.เด็กหญิงอลลฎา  บริรักษ์

2.เด็กหญิงภัสวรรณ  เจตนะวิบูลย์           5.เด็กหญิงวรปรัชญ์ไชยคีนี

3.เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดศรี

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.4-6 ระดับเหรียญเงิน

1.เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ระดับเหรียญเงิน

1.เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-3 ระดับเหรียญเงิน

1.เด็กหญิงภัควิภา  โคตรคำ2.เด็กหญิงสุธาธินี  มณีรัตนนาวิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย) ม.1-3 ระดับเหรียญเงิน

1.เด็กชายนรินทร์  บุญเล็ก

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย)ม.1-3 ระดับเหรียญเงิน

1.เด็กชายนรินทร์  บุญเล็ก

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3 ระดับเหรียญเงิน

1.เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุณานนท์วรกุล                4.เด็กหญิงจุฑามณี  รุ่งเรือง

2.เด็กหญิงนรมน  ประกอบธรรม                            5.เด็กหญิงสุวภักดิ์  แสนโคตร

3.เด็กชายธีมา  โกฏิเพชร

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ม.1-3 ระดับเหรียญเงิน

1.เด็กหญิงจิดาภา  เอมมี่ วอลเลช

การแข่งขัน Multi skill Competition ม.1-3 ระดับเหรียญเงิน

1.เด็กชายอภิสิทธิ์  โรจนพร

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ระดับเหรียญทองแดง

1.เด็กหญิงสุวิชญา  สิงห์แก้ว

การแข่งขัน Multi skill Competition ป.4-6 ระดับเหรียญทองแดง

1.เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิตุธร

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 ระดับเหรียญทองแดง

1.เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  จำปานนท์ 2.เด็กหญิงวิลาสินี  นวมมณีรัตน์

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 ระดับเหรียญทองแดง

1.เด็กชายนิธิสิน  แสงคำแก้ว2.เด็กชายธนพล  นิสังข์รัมย์

การประกวดมารยาทไทย ม.1-3 ระดับเหรียญทองแดง

1.เด็กหญิงธัญวพร  ธรรมเจริญพงศ์

การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

ตามที่จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด นั้น ผลปรากฏว่านักเรียนคนเก่งของเราได้รับรางวัลมากมาย ดังนี้

ระดับประถม

รางวัลชนะเลิศ             เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2   เด็กหญิงณัชชา มะลิแย้ม

รางวัลชมเชย               เด็กหญิงนันท์นภัส มาลัยทอง

ระดับมัธยม

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1   เด็กหญิงนัฐธิยา กิจสวัสดิ์โอสถ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2   เด็กหญิงรุจน์รชา อนุตตรียพงศ์

รางวัลชมเชย               เด็กหญิงจุฑามณี รุ่งเรือง,เด็กหญิงกมลวัทน์ จีรัตน์โส เด็กหญิงวราพร สีทาและเด็กหญิงสายสมร ประสงค์สอน

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

นักเรียนโรงเรียนของเราก็ได้ผ่านเข้าไปสอบรอบ 2 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี 2 คน คือ

เด็กหญิงมาริญวิษา ทองโสภา และ เด็กหญิงนัฐธิยา กิจสวัสดิ์โอสถ

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา

 เด็กหญิงนัฐธิยา กิจสวัสดิ์โอสถ

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ระดับประถมศึกษา

          รางวัลชมเชย  เด็กชายปภังกร ว่องไว

รางวัลชมเชย     เด็กหญิงลิลลดา เกียรติดำรงวงค์

 

 

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          ระดับประถมศึกษา

          รางวัลระดับเหรียญทอง   เด็กชายบริพนธ์ โสภา

          รางวัลระดับเหรียญเงิน

1.เด็กหญิงณัฐชญา ดวงจันทร์โชติ           5.เด็กหญิงพิชชาภา ทรัพย์ประสาท

2.เด็กชายศราวุฒิ ไขดอน                         6.เด็กชายเปศล สุขสบาย

3.เด็กชายกฤษยศ เดชะ                           7.เด็กหญิงชนกนันท์ เกตุงาม

4.เด็กหญิงณัฐณิชา ยันอินทร์                  8.เด็กชายสิทธานต์ ชาติอลงกรณ์

รางวัลระดับเหรียญทองแดง

1.เด็กหญิงกัญญานัฐ นิตุธร                   6.เด็กชายณัฐนนท์ ทองเจริญ

2.เด็กหญิงอัสสชิ พื้นบาตร                   7.เด็กหญิงปฤณกนก ประจักษ์จิตร

3.เด็กหญิงณัชชา มะลิแย้ม                   8.เด็กหญิงลิลลดา เกียรติดำรงวงค์

4.เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์พิมคีรี                 9.เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ จำปานนท์

5.เด็กชายแทนคุณ จันทรวดี

 ระดับมัธยมศึกษา

          รางวัลระดับเหรียญเงิน

1.เด็กหญิงมาริญวิษา ทองโสภา              3.เด็กหญิงญาณิศา บุญมาพึ่ง

2.เด็กหญิงประภากร ดวงจันทร์โชติ          4.เด็กหญิงปัทมา เกสร

          รางวัลระดับเหรียญทองแดง

1.เด็กหญิงนัฐธิยา กิจสวัสดิ์โอสถ   2.เด็กหญิงอิสริยา พื้นบาตร


-การแข่งขันว่ายน้ำSumming Fanclub Championship Extramind ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง     4 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง
-
การแข่งขันว่ายน้ำแย้มจาดแชมป์เปี้ยนชิฟ เขตบึงกุ่ม ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ  4 เหรียญทองแดง

พร้อมถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม 4 ถ้วยรางวัล ได้แก่

-ด.ช.สุทธิพจน์ ก้านสันเที้ยะ เด็กชายสุชาครีส์ โพธิ์นาง เด็กหญิงอรอินท์ อรุณศิริสมบูรณ์

เด็กหญิงสินีนุช อินทร์ประสงค์ และ เด็กชายฐิติพงศ์ แก้วไตรทิพย์

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเทิดพระเกียรติ“วันพ่อแห่งชาติ”           ปี 2557 ณ  เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  หญิง

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเทิดพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ”ปี 2557 ” ณ  เทศบาลเมืองอรัญประเทศประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  หญิง

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลวันเด็กแห่งชาติ รุ่น 12 ปี ชาย และ 14 ปี หญิง

-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล เสกสรร แสนอ่อน คัพ รุ่น 14 ปี ชาย

-รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันฟุตบอล เสกสรร แสนอ่อน คัพ รุ่น 12 ปี ชาย

-รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสระแก้ว

-รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันฟุตบอล Prime minister จังหวัดสระแก้ว

 

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

March 2021
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 326
  • Today Visitor: 37
  • Yesterday Visit: 1,309
  • Total Visit: 4,473,097
  • Total Visitor: 232,870
  • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE